دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی

دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
دانلود:

مقدمه: در اجرای بند هـ مادۀ 99 قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب دی ماه 1389 و مادة 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، این دستورالعمل به منظور تأئید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. 

ماده 1) اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:
1- قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسلامی است. 
2- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی‌است که در آذرماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. 
3- آیین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب هیأت وزیران به شماره تصویب نامه 31617/ت47456هـ مورخ 20/02/1391 می‌باشد.
ش- سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد. 
5- مقررات: کلیة آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوباتی است که توسط ارکان ذی‌صلاح بازار اوراق بهادار یا تشکل‌های خودانتظام در چارچوب صلاحیت آنها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.
ش- کمیته: منظور کمیتة تأئید صلاحیت‌ها است که مطابق مادة 2 تشکیل می‌شود.
7- متقاضی: شخصی است که تقاضای تأئید صلاحیت عضو پیشنهادی هیأت مدیره یا مدیرعامل پیشنهادی یک نهاد مالی را از سازمان می‌نماید و حسب مورد می‌تواند یکی از اشخاص زیر باشد: 
الف) مؤسسین نهادهای مالی در مورد نهادهای مالی در حال تأسیس؛
ب) شخص حقوقی عضو هیأت مدیرة نهاد مالی در مورد نمایندة حقیقی خود؛
ج) هیأت مدیرة نهاد مالی در خصوص مدیرعامل منتخب خود؛
د) شخص حقیقی درصورتی‌که خود، داوطلب عضویت در هیأت مدیرة نهاد مالی باشد.
8- داوطلب: شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی یک نهاد مالی اعلام آمادگی نموده است و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت‌ها به سازمان معرفی شده است. 
ماده 2) به منظور بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به داوطلب و تأئید یا عدم تأیید صلاحیت‌ حرفه‌ای داوطلب در چارچوب این دستورالعمل، کمیته‌ای به نام کمیتة تأئید صلاحیت‌ها متشکل از سه یا پنج عضو به انتخاب هیأت مدیرة سازمان تشکیل می‌گردد. کمیته دارای یک رئیس از بین اعضای کمیته است و به تناسب گروه‌های مختلف از نهادهای مالی می‌تواند چند دبیر داشته باشد. رئیس و دبیر یا دبیران کمیته توسط کمیته تعیین می‌شوند. 
ماده 3) جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و ادارة جلسه به عهدة رئیس کمیته است. تصمیمات کمیته با نظر اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. 
ماده 4) صورت‌جلسات کمیته شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیته می‌رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد دبیر مربوطه بایگانی می‌شود. 
ماده 5) تقاضای بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب باید به‌همراه مدارک و اطلاعات لازم، برای دبیر کمیته ارسال شود. اطلاعات و مدارک لازم و فرم مربوطه و نحوۀ تأیید اطلاعات، مدارک و فرم مذکور توسط سازمان تعیین می‌شود. دبیر کمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارک یا اطلاعات، موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطلاع دهد و پس از تکمیل مدارک، جلسة کمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف 10 روز تشکیل دهد. 
ماده 6) صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اشخاص حقیقی داوطلب باید قبل از انتصاب و قبولی سمت‌های عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی در هر یک از نهادهای مالی، مطابق این دستورالعمل به تأئید برسد. تأیید صلاحیت داوطلب منوط به احراز شرایط زیر است:
الف) داوطلب باید حداقل امتیاز لازم در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را مطابق پیوست شمارة (1) این دستورالعمل کسب نماید. امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست‌های شمارة (2) و (3) این دستورالعمل محاسبه می‌شوند. 
ب) داوطلب باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر در محاکم ایران و محاکم رسمی سایر کشورها در زمینۀ موضوعات تعیین شده توسط سازمان بوده و همچنین فاقد محکومیت انضباطی قطعی در زمینه‌های تعیین شده توسط سازمان در مراجع رسیدگی انضباطی باشد. 
ج) در مورد سمت‌هایی که جزو مشاغل حساس طبقه‌بندی می‌شوند، باید نظر مراجع ذیصلاح راجع به تصدی سمت توسط داوطلب نامساعد نباشد. 
تبصره 1: در شرایطی که نظر مراجع ذیصلاح در مورد تصدی داوطلب به سمتی که جزو مشاغل حساس طبقه‌بندی شده ‌است مساعد نباشد، لکن به تشخیص رئیس سازمان، تصدی آن سمت توسط داوطلب ضرورت داشته یا به مصلحت باشد، کمیته می‌تواند صلاحیت داوطلب را برای تصدی سمت مورد نظر تأیید کند. 
تبصره 2: صلاحیت علمی داوطلب، از طریق مصاحبه با داوطلب ارزیابی می‌شود. حوزه‌های مورد ارزیابی در مصاحبه، مطابق پیوست شمارة(4) است. درصورتی‌که داوطلب گواهی‌نامۀ حرفه‌ای مورد نظر کمیته را اخذ نماید، کمیته باید صلاحیت علمی وی را بدون انجام مصاحبه تأیید کند. فهرست گواهی‌نامه‌های مورد نظر باید به تصویب کمیته رسیده و پس از تأیید هیأت مدیره سازمان، از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم برسد. 
تبصره 3: درصورتی‌که طبق این دستورالعمل برای تأئید صلاحیت حرفه‌ای، انجام مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، دبیرکمیته حداقل یک هفته قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامة مصاحبه به نهاد مالی مربوط، متقاضی یا داوطلب اعلام می‌نماید. درصورتی‌که به تشخیص کمیته، داوطلب بدون عذرموجه، دوبار از حضور در جلسة مصاحبه امتناع کند، تقاضای تأئید صلاحیت وی رد خواهد شد. 
ماده 7) کمیته می‌تواند تأئید صلاحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایط موضوع این دستورالعمل نماید یا ضمن تأئید موقت صلاحیت داوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط در نظر بگیرد. همچنین در صورتی‌که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف تأسیس یا ادامة فعالیت نهاد مالی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بلامانع اعلام کند و مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد. 
ماده 8) در صورتی‌که صلاحیت حرفه‌ای داوطلب توسط کمیته تأیید نشود، یا به موجب تبصرۀ 3 مادۀ 6 تقاضای تأیید صلاحیت وی رد شود، بررسی مجدد صلاحیت حرفه‌ای داوطلب مذکور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود؛ مگر این‌که هیئت مدیره بررسی مجدد صلاحیت را قبل از گذشت مهلت مذکور، بپذیرد. 
ماده 9) مدیر نهاد مالی موظف است حسب مورد در دوره‌های آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و سایر موارد مشابه که توسط سازمان اعلام می‌شود، شرکت نموده و موفق به دریافت امتیاز مربوطه شود. کمیته می‌تواند در تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی امتیازات کسب شده طبق این ماده را لحاظ نماید. دوره‌ها، سمینارها، همایش‌ها، و سایر موارد مشابه و مهلت هر گروه از مدیران نهادهای مالی برای شرکت در آن‌ها، توسط هیأت مدیرۀ سازمان تعیین می‌شوند. 
ماده 10) درصورتی‌که مدیر نهاد مالی بنا به گزارش‌های دریافتی از مراجع ذیصلاح و بررسی کمیته، هریک از صلاحیت‌های مندرج در بندهای (ب) و (ج) مادۀ 6 را از دست بدهد، کمیته می‌تواند صلاحیت وی را برای تصدی سمت مربوطه سلب نموده و مهلتی را برای معرفی شخص جایگزین تعیین نماید. 
ماده 11) در صورتی‌که صلاحیت حرفه‌ای اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، توسط کمیته رد شده یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، متقاضی باید ظرف حداکثر یک ماه اشخاص مورد نظر خود را برای ترمیم مدیران معرفی نماید.
ماده 12) کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه پس از تعیین و نصب هر یک از اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره، یا مدیرعامل خود، موضوع را به سازمان اطلاع دهند. 
ماده 13 منسوخه : شخص حقیقی که دوره مامویت وی به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان به پایان رسیده و ظرف یک ماه مجددا در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده باشد، باید موضوع را کتباً به سازمان اطلاع دهد. 
ماده 13) در صورت عدم رعایت مواد 6، 11 و 12، موضوع از طرف دبیر کمیته جهت رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع می‌شود. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند نهاد مالی را به یکی از موارد زیر محکوم نماید: 
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛
2- اخطار کتبی با درج در پرونده؛
3- تعلیق فعالیت نهاد مالی به مدت محدود حسب مورد؛
4- جریمه نقدی موضوع مادۀ 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.
تبصره: درصورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده، نهاد مالی متخلف را مستحق تعلیق مجوز تأسیس یا جریمه نقدی تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیرة سازمان گزارش نماید. 
ماده 14) در صورتی‌ که هر شخص حقیقی قبل از تأئید صلاحیت حرفه‌ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عاملی را در یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بپذیرد و در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کند، یا درصورتی‌که نقض ماده 11 به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد، دبیرکمیته باید موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می‌تواند شخص یا اشخاص متخلف را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛
2- اخطار کتبی با درج در پرونده؛
3- سلب صلاحیت حرفه‌ای متخلف پس از تصویب کمیته؛
4- ممنوعیت از انتصاب شخص متخلف به سمت‌های عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل نهادهای مالی برای مدت معین.
5- جریمه نقدی موضوع مادۀ 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید.
تبصره: درصورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده، شخص متخلف را مستحق مجازات بندهای 4 و 5 این ماده تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم‌گیری به هیأت مدیرة سازمان گزارش نماید.  
ماده 15) اطلاعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته، دبیر کمیته یا هر یک از کارکنان سازمان قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هیأت مدیرة سازمان، یا مقررات، نباید اظهار گردد. 
ماده 16) این دستورالعمل در 17 ماده، 5 تبصره و 4 پیوست در تاریخ 11/7/1390 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ 16/05/1391 توسط همان مرجع در 16 ماده، 5 تبصره و 4 پیوست اصلاح شد.

سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاك ٢٧، طبقه سوم، واحد ٧
کدپستی:  1998617494
تلفن:  2771 داخلی 308 و 310
آدرس ایمیل:   info@saiaco.ir
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 17:00