Menu

اوراق مشارکت

اوراق بهادار با نامی که با مجوز سازمان بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس، طبق مقررات و به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح¬های نوسازی و توسعه شرکت انتشار یافته و عرضه آن از طریق بورس صورت میگیرد. دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمس و در طی مدت زمان مشارکت در مجموع  منافع حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn